vennoot worden

financiële voordelen en voorwaarden

Wanneer je beslist om te investeren bij Alterfin, bezit je één of meerdere aandelen in het kapitaal van Alterfin. Die participatie biedt niet alleen financiële voordelen, ze geeft je ook stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Investeren als particulier

Je koopt B-aandelen van Alterfin aan tegen 62,5 euro per aandeel. Er zijn geen instap- of uitstapkosten.

Onder bepaalde voorwaarden geven deze aandelen recht op:

 1. Een belastingvermindering van 5%
 2. Een jaarlijks potentieel dividend
 3. Een vrijstelling van en/of een vermindering van de roerende voorheffing op dividenden

Investeren als onderneming

Je koopt A-aandelen van Alterfin aan tegen 250 euro per aandeel. Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
Onder bepaalde voorwaarden geven deze aandelen recht op:

 1. Een jaarlijks dividend
 2. Een vermindering op de roerende voorheffing op dividenden

de financiële voordelen

Een belastingvermindering van 5%

Tot 340 euro belastingvermindering voor een investering van 6,812.50 euro

Wanneer je als natuurlijk persoon investeert in een erkend ontwikkelingsfonds zoals Alterfin, kan je genieten van een belastingvermindering. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de fiscus concreet 5% van het bedrag dat je in het afgelopen jaar hebt geïnvesteerd aftrekken van je belastingschuld.

Wat zijn de voorwaarden?

Deze belastingvermindering is onderworpen aan een aantal voorwaarden:

 • Je moet een natuurlijk persoon zijn en je verblijfplaats hebben in België.
 • Je moet belastingen betalen. Als je geen belastingen betaalt, is het logischerwijze niet mogelijk om te genieten van een belastingvermindering.
 • Je moet in het jaar waarvoor je de vermindering aanvraagt minstens 437,50 euro geïnvesteerd hebben. Dat komt overeen met 7 aandelen van 62,5 euro.
 • Voor 2024 is de belastingvermindering beperkt tot 340 euro. Dat komt overeen met een investering van 6.812,50 euro of 109 aandelen. Je mag uiteraard meer investeren, maar die extra aandelen geven geen recht op een bijkomende belastingvermindering.
 • Behalve in geval van overlijden moet je je aandelen behouden voor een ononderbroken periode van ten minste 60 maanden.
Hoe werkt het?
 • Tijdens het jaar dat volgt op je investering ontvang je van Alterfin een fiscaal attest dat je recht op een belastingvermindering bevestigt en het bedrag ervan aangeeft.
 • Als je je belastingaangifte elektronisch indient, is het bedrag van de vermindering al opgenomen bij de codes 1323-25 of 2323-25 (kader X.II, letter M.). Is dat niet het geval, dan kan je het bedrag zelf invullen.
  Opgelet: vermeld duidelijk het bedrag van de vermindering die je geniet, namelijk 5% van het geïnvesteerde bedrag.
 • Als je je aandelen van Alterfin minder dan 5 jaar hebt bijgehouden, voldoe je niet langer aan de voorwaarde voor de vermindering. Die zal dan verlaagd worden in functie van de periode dat je de aandelen nog had moeten bijhouden. Je moet dan het deel van de vermindering terugstorten dat overeenkomt met het aantal resterende maanden tot 60. De terugstorting gebeurt via de afrekening van je belastingen voor het jaar waarin je je aandelen verkocht hebt.

Een potentieel jaarlijks dividend

Alterfin legt haar jaarrekening ieder jaar voor aan de algemene vergadering. Als vennoot kan jij deelnemen aan deze algemene vergadering.

Afhankelijk van de gerealiseerde winst kan de algemene vergadering beslissen om al dan niet een dividend uit te keren. Als vennoot neem je deel aan de stemming over deze beslissing.

Wat zijn de voorwaarden?

Het bedrag van je dividend wordt berekend op basis van het aantal dagen dat de aandelen van Alterfin in je bezit waren tijdens het betreffende jaar.

Bijvoorbeeld: je koopt aandelen van Alterfin op 1 april 2023. Die aandelen geven je recht op 75% van het dividend dat voor het jaar 2023 wordt uitgekeerd. Je had de aandelen immers gedurende 3 kwartalen in bezit. Als je ze vervolgens gedurende het hele jaar 2024 bijhoudt, heb je voor 2024 recht op 100% van het dividend dat wordt uitgekeerd. Op 1 januari waren de aandelen immers al van jou.

Hoe werkt het?

Je moet zelf niets speciaals doen. De algemene vergadering beslist hoeveel dividend er wordt toegekend. Het maximale dividend is 6% op de nominale waarde van de aandelen. Vervolgens berekent Alterfin het bedrag waar je recht op hebt. Dat bedrag wordt na aftrek van de roerende voorheffing op je individuele rekening bij Alterfin gestort.

Je hebt dan de keuze tussen drie mogelijkheden:

 • Je dividend investeren in nieuwe aandelen van Alterfin
 • Het dividend doorstorten naar je bankrekening
 • Je dividend aan het Alterfin Garantiefonds schenken

In het verleden heeft Alterfin de onderstaande dividenden uitgekeerd:

 • 2023: 1%
 • 2022: 1,25%
 • 2021: 1,25%
 • 2020: 0,50%
 • 2019: 1,00%
 • 2018: 1,00%
 • 2017: 1,00%
 • 2016: 0,00%
 • 2015: 1,75%
 • 2014: 1,50%
 • 2013: 3,00%
 • 2012: 3,35%
 • 2011: 3,75%

Een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden

Als particulier geniet je een fiscaal voordeel op al je investeringen in aandelen. Dat voordeel vertaalt zich in een vrijstelling van de roerende voorheffing. Concreet kan je de roerende voorheffing die wordt ingehouden op je eerste 800 euro dividenden, terugkrijgen.

Wat zijn de voorwaarden?
 • Je moet in het bezit zijn van aandelen (Alterfin of andere).
 • Je hebt dividenden ontvangen waarvoor een roerende voorheffing aan de bron wordt ingehouden.

De vrijstelling is van toepassing op de roerende voorheffing die wordt ingehouden op de eerste schijf van 800 euro aan dividenden (bedragen voor 2023 en 2024) voor alle aandelen samen.

Bijvoorbeeld:

Je hebt 800 euro bruto dividend ontvangen voor een investering in Alterfin:

 • Als die 800 euro onderworpen is aan 30% roerende voorheffing, kan je 240 euro terugkrijgen.
 • Als je een verminderde voorheffing van 15% geniet (zie verder), dan kan je 120 euro terugkrijgen.
Hoe werkt het?
 1. Elk jaar in juni ontvang je van Alterfin een attest van dividenduitkering. Op dat attest staat hoeveel roerende voorheffing er is ingehouden op je dividenden.
 2. Vul in vak 1437 (kader VII, A, 1, b) van je belastingaangifte de som in van de roerende voorheffingen op de dividenden die je ontvangen hebt voor je beleggingen (niet alleen die van Alterfin). Aangezien je de voorheffing maar kan terugkrijgen op de eerste 800 euro aan dividenden, raden we je aan om in je aangifte voorrang te geven aan de voorheffingen met de hoogste aanslagvoet (30%).
 3. Je vrijstelling van voorheffing wordt van je totale belastingschuld afgetrokken op het moment van opmaak van je aanslagbiljet.

Meer informatie vindje op de website van de FOD Financiën.

Een vermindering van de roerende voorheffing op dividenden

Als je je aandelen van Alterfin meerdere jaren na elkaar behoudt, geniet je een vermindering van de roerende voorheffing op je dividenden. Afhankelijk van hoelang je de aandelen bewaart, bedraagt de lagere aanslagvoet 15% of 20% (in plaats van 30%).

Wat zijn de voorwaarden?

Deze vermindering is van toepassing voor natuurlijke en rechtspersonen die in België gevestigd zijn. Ze is van toepassing op aandelen van Alterfin die aangekocht zijn na 1 juli 2013. Het volstaat dat je je aandelen langer dan een jaar hebt bijgehouden na het jaar van de investering.

Samengevat:

- Voor het jaar waarin je geïnvesteerd hebt: roerende voorheffing van 30%

- Voor het tweede jaar van behoud: roerende voorheffing van 30%

- Vanaf het derde jaar van behoud: roerende voorheffing van 20%

- Vanaf het vierde jaar van behoud: roerende voorheffing van 15%

Bijvoorbeeld:

Je hebt in 2020 geïnvesteerd in aandelen van Alterfin. Je geniet een roerende voorheffing van:

- 30% op je dividenden voor 2021

- 30% op je dividenden voor 2022

- 20% op je dividenden voor 2023

- 15% op je dividenden voor 2024

Hoe werkt het?

Je hoeft zelf niets te doen. Alterfin berekent het bedrag van de voorheffing in functie van jouw persoonlijke situatie. De details van die berekening zijn terug te vinden op het attest van dividenduitkering dat we je elk jaar in juni toesturen.

RAADPLEEG DE INFORMATIENOTA

Investeren in coöperatieve aandelen van Alterfin houdt risico’s in. De investeerder loopt het risico de belegging gedeeltelijk of helemaal te verliezen. Raadpleeg de informatienota voordat je investeert.

en wat als ik geen vennoot meer wil zijn?

Conform onze statuten mogen vennoten uittreden of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van hun aandelen aanvragen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar (van 1 januari tot 30 juni).

Concreet: wil je je kapitaal gedeeltelijk of volledig terugtrekken uit Alterfin, download dan het uittredingsformulier en stuur ons een ingevuld en ondertekend exemplaar terug via de post of via e-mail.

Niet de info gevonden die je zocht?

Neem een kijkje bij onze FAQ of contacteer ons.