privacyverklaring

1. Algemeen

1.1. Dit is de privacyverklaring van Alterfin CV, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Liefdadigheidsstraat 18-26 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0453.804.602 (“Alterfin”).

1.2. Alterfin is een Belgische coöperatie die sinds 1994 kapitaal verzamelt om het in landen met een laag en gemiddeld inkomen te investeren. Alterfin wil wereldwijd de overlevingskansen en levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde personen en gemeenschappen verbeteren, en dit hoofdzakelijk in de rurale gebieden van landen met een laag en gemiddeld inkomen. Met het oog daarop levert Alterfin haar partners financiële en niet-financiële diensten:

(i) door fondsen in te zamelen, voornamelijk bij individuele investeerders en instellingen die op maatschappelijk vlak verantwoordelijkheid willen nemen;

(ii) door in ethische en duurzame projecten te investeren en deze te promoten;

(iii) door met organisaties die dezelfde waarden delen, gericht te gaan samenwerken. Op deze manier draagt Alterfin bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

1.3. Met deze Privacyverklaring informeert Alterfin elke betrokkene over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt van haar medewerkers, bezoekers, dienstverleners en partners (hierna te noemen: "U"). Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door Alterfin. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader

2.1. Alterfin treedt op als  de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die (i) op U betrekking hebben en/of (ii) die op andere natuurlijke personen betrekking hebben maar die door U of namens U werden bezorgd (“Persoonsgegevens”).

Als Gegevensbeheerder respecteren wij uw recht op privacy en verwerken wij Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in deze Verklaring, te weten dat:

(i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

(ii) alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens;

(samen of afzonderlijk de “Wet ter bescherming van Persoonsgegevens”).

Als U vragen hebt over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken of als U andere privacygerelateerde vragen hebt, kunt U ons een e-mail sturen info@alterfin.be.

3. Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw Gegevens uitsluitend voor de in deze Verklaring beschreven doeleinden. Uw gegevens kunnen door U aan ons zijn verstrekt, of door Alterfin zijn verzameld, op verschillende manieren.

Wanneer U onze website (hierna de "Website") bezoekt, aandeelhouder wordt of U abonneert op onze nieuwsbrief via het online formulier, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan:

- elektronische identificatiegegevens: alleen als U ervoor kiest om identificatiegegevens te verstrekken via de Website wanneer U zich inschrijft voor onze nieuwsbrief (die elk kwartaal wordt verstuurd), zoals uw naam, voornaam en e-mailadres.  Wij verwerken deze Gegevens om U op de hoogte te houden en om nieuws over Alterfin, onze activiteiten, onze partners en onze acties met U te delen. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief;

- visuele inhoud (foto's en/of video's): tijdens massa-evenementen die wij organiseren, met name tijdens onze algemene vergaderingen van aandeelhouders, workshops, studiebijeenkomsten, evenementen op de Website, kunnen wij bepaalde foto's en/of video's van het evenement en van U maken. Deze visuele inhoud kan door Alterfin gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zoals marketing campagnes;

- identificatiegegevens als vennoot: wanneer U lid wordt van Alterfin, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: uw voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaal rijksregisternummer, adres, voorkeurstaal voor contact, bankgegevens en telefoonnummer;

- cookies en soortgelijke technologieën: dit zijn gegevens met betrekking tot uw toegang tot de Website, eventuele gepersonaliseerde instellingen die u maakt en uw surfgedrag. Wij verzamelen deze informatie op geautomatiseerde wijze wanneer U op de Website surft. Via een cookiebanner wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies. Cookies zijn noodzakelijk om de navigatie en uw surfervaring te optimaliseren.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

Alterfin verzamelt en behandelt uw Gegevens op basis van één van de volgende juridische grondslagen:

4.1. Voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst die met Alterfin werd gesloten: wanneer U aandeelhouder wenst te worden, moeten wij een aantal identificatie- en bankgegevens verwerken om uw inschrijving in het register van aandeelhouders te voltooien. Vervolgens verwerken wij uw Persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de beslissingen die Alterfin neemt met betrekking tot bepaalde investeringen, om u op de hoogte te brengen van de algemene vergaderingen van de aandeelhouders, om de nodige fondsen te verzamelen en om over te gaan tot de uitkering van het dividend indien dit van toepassing is;

4.2 Uw vrije, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming: wij vragen uw toestemming om elektronische communicatie voor marketingdoeleinden te verzenden. Deze toestemming kan op elke wijze worden gegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, per post, e-mail, online of offline toestemmingsformulier of mondeling. Door in te stemmen met het ontvangen van deze elektronische communicatie, zult U nieuwsbrieven, informatiebrochures, e-mail of andere marketinginhoud ontvangen om U te informeren over:

- onze activiteiten, die van onze partners, mogelijke partners en/of de activiteiten van organisaties die in dezelfde sector actief zijn; en

- onze evenementen en agenda.

4.3. Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen: Alterfin verwerkt sommige van uw identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, rijksregisternummer om te voldoen aan het wettelijke kader dat op haar van toepassing is, onder meer op de volgende gebieden:

- de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten ("Antiwitwaswetgeving");

- Artikel 145/33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, gehecht aan het Koninklijk Besluit van 26 februari 1964 tot coördinatie van de wettelijke bepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 april 1964 (fiscale voordelen voor schenkingen).

4.4. Ons gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van uw Gegevens niet strikt noodzakelijk is om een van de bovengenoemde redenen, kunnen wij uw Gegevens ook verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te verwezenlijken en te vervullen. In dergelijke gevallen zal Alterfin er echter altijd naar streven een juist evenwicht te bewaren tussen de noodzaak om uw Gegevens te verwerken en de bescherming van uw privacy. Wanneer dit het geval is, zal Alterfin u op de hoogte brengen van het type gerechtvaardigd belang dat wij nastreven en U transparante informatie verschaffen over de verwerkingen en uw rechten. In het bijzonder kunnen wij uw Persoonsgegevens om de volgende redenen verwerken:

- foto's en/of video's waarop U verschijnt voor promotionele doeleinden, directe marketing, rapportering aan klanten, publicatie op de Alterfin website, gebruik in onze jaarverslagen, op sociale netwerken of voor communicatie naar derde partijen;

- de kwaliteit van onze diensten en activiteiten met onze samenwerkingspartners te evalueren teneinde deze voortdurend te verbeteren en uw vragen dienaangaande te beantwoorden;

- om inzicht te krijgen in uw behoeften en om onze producten en diensten en de gebruikerservaring van ons platform te verbeteren;

- om onze Website en het gebruik ervan te evalueren en te verbeteren, teneinde de inhoud ervan voortdurend te verbeteren, de prestaties te meten en onze communicatie met U te verbeteren;

- statistische studies uit te voeren over het gebruik van onze Website.

5. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet bekendmaken, verkopen of verhuren aan derden, tenzij U daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Als U toestemming geeft maar later van gedachten verandert, kunt U contact met ons opnemen en zullen wij dergelijke activiteiten staken.

Wij kunnen Persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers (in ieder geval alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken):

- ons personeel (met inbegrip van werknemers en externe consultants)

- onze aandeelhouders;

- een overheidsinstantie, regelgevende organen en wetshandhavingsfunctionarissen of - instanties indien dit vereist is voor de hierboven uiteengezette doeleinden, of indien dit vereist is voor de rechtmatige bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

- onderaannemers: wij kunnen gebruik maken van door derden gecontracteerde bedrijven en externe dienstverleners (hierna "Onderaannemers" genoemd) om sommige van onze diensten te verlenen. In dat geval zullen Persoonsgegevens met deze Onderaannemers worden gedeeld om hen in staat te stellen hun diensten aan ons te blijven verlenen. Onderaannemers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden. Bovendien zijn zij contractueel gebonden om uw Gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder maken wij gebruik van de diensten van de volgende onderaannemers:

- de host van onze Website;

- technologie en IT-dienstverleners.

Gegevens worden bekendgemaakt aan Onderaannemers op basis van artikel 28, lid 1, GDPR of, als alternatief, op basis van onze gerechtvaardigde belangen betreffende de economische en technische voordelen van het gebruik van gespecialiseerde Onderaannemers en op basis van omstandigheden waarin uw rechten en belangen bij de bescherming van uw Persoonsgegevens niet worden geschaad (zie artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

6. Internationale overmakingen

Wanneer wij de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, doorgeven aan Onderaannemers die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte en die geen aangepast beschermingsniveau bieden, zorgen wij ervoor dat passende middelen voor gegevensoverdracht worden gebruikt.

7. Verklaringen en waarborgen

7.1.    U garandeert dat U gemachtigd bent (namens de betrokkene) om uw Persoonsgegevens over te maken aan Alterfin, bv. van U, uw werknemers, consultants, partners, enz. U waarborgt dat, voor zover als nodig, U de nodige toestemming hebt verkregen voor de hierboven verkregen overdracht van Persoonsgegevens en dat U Alterfin zal vrijwaren voor elke schadevordering in dit verband.

7.2.     U bent zich ervan bewust dat elke schending van deze bepaling zal beschouwd worden als een ernstige fout.

8. Rechten

8.1.     De Wet ter bescherming van de Persoonsgegevens verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. U kunt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens kosteloos uitoefenen:

(i)      het recht om uw Persoonsgegevens in te kijken en een kopie ervan te vragen;

(ii)     het recht om uw verouderde of onjuiste gegevens te corrigeren, het recht om te verzoeken dat deze worden bijgewerkt;

(iii)    het recht om te verzoeken dat uw Gegevens worden gewist, mits aan de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR is voldaan:

(iv)   het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken wanneer aan de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR is voldaan;

(v)    het recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens aan derden voor zover de voorwaarden van artikel 20 van de GDPR op U van toepassing zijn;

(vi)   het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens, voor zover aan de vereisten van artikel 21 van de GDPR is voldaan;

(vii)  het recht om uw toestemming in te trekken;

(viii) om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer”” of “Gegevensbeschermingsautoriteit”), hetzij per post op het adres Persstraat 35, 1000 Brussel, hetzij per e-mail op het adres contact@apd-gba.be, hetzij telefonisch op het nummer +32 2 274 48 00.

8.2.    U kanbovenstaande rechten uitoefenen en andere vragen stellen via een schriftelijke, gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Alterfin C.V., Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel of via e-mail naar privacy@alterfin.be.

9. Termijn

Alterfin verwerkt de Persoonsgegevens zo lang als nodig is  voor de doelstellingen waarvoor ze worden verwerkt,  zoals bepaald door de toepasselijke regelgeving, en kan dit doen tot 10 jaar na het einde van de overeenkomst die U zou aangaan met Alterfin.

10. Opslag en beveiliging

10.1.   De Persoonsgegevens blijven bewaard bij Alterfin of desgevallend bij haar ICT-provider, gelokaliseerd in de EU.

10.2.   Alterfin verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

10.3.   U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die U zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden nooit op Alterfin kan worden verhaald.

10.4.   Indien U zich ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dient U onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur Alterfin hiervan in kennis te stellen via telefoon op het nummer +32 2 538 58 62 en via e-mail op privacy@alterfin.be.

11. Splitsbaarheid

11.1.  Indien een bepaling in deze privacyverklaring onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd voor zover als nodig om deze bepaling wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de bepaling zoveel als mogelijk behouden blijft.          

11.2.  Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze privacyverklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft de rest van die bepaling en van deze privacyverklaring onverminderd van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

12. Toepasselijk recht

12.1.  Je gaat ermee akkoord dat alle zaken tussen jou en Alterfin in verband met Persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

12.2.  Elk geschil in verband met Persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Laatst geüpdatet: maart 2024