Voornaamste risico's van een investering bij Alterfin

Wat zijn de belangrijkste risico's specifiek voor Alterfin?

De opdracht van Alterfin en de aard van de activiteiten die voortvloeien uit deze doelstellingen brengen een aantal risico's met zich mee. Het beleid en beheer van Alterfin is erop gericht deze risico's zoveel mogelijk te beperken, zonder ze uiteraard volledig te kunnen uitsluiten.

Je vindt hieronder een overzicht van de belangrijkste risico's.

Debiteurenrisico

Dit is het risico dat verbonden is aan wanbetalingen op leningen die Alterfin verstrekt aan organisaties in het Zuiden (hierna de "Partners" genoemd). Dit risico is inherent aan de activiteit van Alterfin, aangezien haar opdracht erin bestaat partners te ondersteunen die een sociale meerwaarde bieden, maar die meer risicovol kunnen zijn, waardoor ze zijn uitgesloten van de klassieke financieringssystemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de Partners in het Zuiden waarin Alterfin investeert op een bepaald moment insolvabel blijken, waardoor de investering van Alterfin verloren zou gaan.

Valutarisico

Dit is het risico dat ontstaat als gevolg van transacties die in vreemde valuta worden verricht om de organisaties in het Zuiden te financieren. Aangezien de meeste leningen aan partnerorganisaties in het Zuiden in USD worden verstrekt, maakt Alterfin gebruik van kredietfaciliteiten in USD om haar leningenportefeuille in USD te financieren. Dit dekt in hetalgemeen het wisselkoersrisico (USD vs EUR). Veranderingen in de USD/EUR-koers kunnen echter nog steeds invloed hebben op de netto-inkomsten van de onderneming, aangezien de rente-inkomsten uit de leningen in USD worden ontvangen. Aangezien Alterfin een netto-ontvanger in USD is, vertoont de balans meestal een overschot in USD, waardoor een wisselkoersrisico ontstaat dat beperkt blijft tot de nettomarge. Om dit onder controle te houden, worden de overschotten in Amerikaanse dollar op de gepaste tijdstippen omgezet in EUR.

Landenrisico

Landenrisico verwijst naar het risico van beleggen of lenen in een land, dat voortvloeit uit eventuele veranderingen in het ondernemingsklimaat die een nadelige invloed kunnen hebben op de bedrijfsresultaten of de waarde van activa in het land. Landenrisico omvat onder meer het risico van oorlog, corruptie, instabiliteit, willekeurig overheidsoptreden of overdrachtsproblemen (zoals het onvermogen om belegde fondsen te repatriëren).

Renterisico

Indien een krediet op langere termijn aan een van onze Partners wordt gefinancierd met schulden op kortere termijn, bestaat er onzekerheid en risico in verband met de impact van renteschommelingen. Bij rentestijgingzou de Vennootschap een hogere financieringskost kunnen waarnemen, terwijl het niveau van de inkomsten uit de portefeuille stabiel zou blijven. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële marge en bijgevolg voor het nettoresultaat en het dividend dat door de vennootschap wordt uitgekeerd.

Risico's in verband met de afhankelijkheid van mensen op sleutelposities

Als mensen in sleutelposities Alterfin zouden verlaten zonder dat de Emittent in hun onmiddellijke vervanging zou kunnen voorzien, zou dit op korte en langere termijn een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van Alterfin en haar resultaten.

Risico's in verband met de reputatie van de markt waarop Alterfin actief is

De mogelijkheid kan niet worden uitgesloten dat een verandering in de reputatie van Alterfin of vergelijkbare instellingen en de markt waarop zij actief zijn, een onevenredig effect op de vooruitzichten van Alterfin heeft.

Wettelijk en regelgevingsrisico

Wijzigingen in de wet- of regelgeving, kunnen een impact hebben op de activiteiten van Alterfin. Dit risico is des te groter voor Alterfin, omdat de onderneming niet alleen onderworpen is aan de Europese en Belgische regelgeving, maar ook aan de regelgeving van de verschillende landen waarin zij actief is.